विद्यमान कार्यकर्ते


गुरुनाथमहाराज कोटणीस
(अध्यक्ष)

अँड. डाँ. द. व्यं. देशपांडे
कार्याध्यक्ष

स. भ. योगेशबुवा रामदासी
खजिनदार

स. भ. मारुतीबुवा रामदासी
कार्यवाह

रमेशबुवा शेंबेकर रामदासी
 

अरविंदबुवा अभ्यंकर रामदासी
 

हरिभाऊ देशपांडे
 

श्री. श्रीराम सबनीस